0265-217.431
secretariat@cmjm.ro
  1. 1. În vederea exercitării profesiei de medic, medicii cetăţeni români şi medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, precum şi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c) şi e) din Legeanr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligaţia să se înscrie în organizația profesională, ca membri ai Colegiului Medicilor din România  la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau la colegiul teritorial în a cărui rază au domiciliul ori reşedinţa.

  Înscrierea în Colegiul Medicilor din România  şi eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 385 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi au depus jurământul prevăzut la art. 384 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Medicii luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, dacă exercită activităţi medicale şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să anunţe şi acest colegiu.

  1. 2. Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România se dovedește cu certificatul de membru al organizației profesionale, certificat care se acordă, la cerere, persoanelor prevăzute de art. 376 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  2. deţin un titlu oficial de calificare în medicină, așa cum este definit la art. 377 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau de incompatibilitate prevăzute de lege la art. 388 și art.389;
  4. sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
  5. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani.
  6. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România conferă titularului dreptul de a exercita profesia de medic pe teritoriul României, conform nivelului de pregătire profesională (medic cu drept de liberă practică, medic cu drept de practică supravegheată, medic cu competențe limitate) și este este compus din pagina principală şi din avizul anual privind exercitarea profesiei de medic, care vor conține un cod QR.

  Codul QR este un link web unic pentru fiecare document, accesibil de pe un telefon sau calculator cu camera web.

  Scanarea codului QR oferă posibilitatea validării documentului pe site-ul Colegiului Medicilor din România şi a afişării datelor prevăzute în Registrul medicilor public.

   

  Certificatul de membru se eliberează în conformitate cu Decizia nr. 16/2023 emisă de Consiliul Național al Colegiul Medicilor din România, decizie care poate fi consultată dând click aici.

  1. Pentru medicii care dețin titlul profesional la care face referire art. 386 alin. 1 și 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru se efectuează în baza următoarelor documente:
  2. formularul de înscriere, completat și semnat, formular care poate fi descărcat aici CCMS.- 1 – CERERE DE INSCRIERE SI ELIBERARE CERTIFICAT DE MEMBRU MEDIC SPECIALIST
  3. documentul de identitate, în original sau în format electronic transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  4. diploma de absolvire a facultăţii, în copie legalizată sau prezentată în original ori transmisă în format electronic cu semnătura calificată sau avansată;
  5. titlul/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia, în original sau în format electronic, transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  6. dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale, în original sau în format electronic, transmisă prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  7. cazierul judiciar și certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, dacă este cazul, transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  8. certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  9. declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, în original sau în format electronic, transmisă prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată, declarație care poate fi descărcată aici.
  10. certificatului de căsătorie, dacă este cazul, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  11. alt document care atestă schimbarea numelui, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  12. dovada achitării taxei de înscriere.|[g) certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru; (text original în vigoare până la 1 noiembrie 2017) ]|

  La documentele emise de alte state, se va anexa o traducere legalizată în limba română, în original.

  În cazul în care medicul care solicită înscrierea în Colegiul Medicilor din Județul Mureș este și medic rezident într-o altă specialitate, va prezenta, pe lângă documentele menționate anterior, fotocopie certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau adeverința de confirmare în rezidențiat, cei aflați în anul I de pregătire. Documentele vor fi depuse  în original sau pot fi transmise în format electronic, cu semnătură calificată sau avansată.

  În cazul în care medicul care solicită înscrierea în Colegiul Medicilor din Județul Mureș a finalizat pregătirea în rezidențiat într-o altă specialitate dar nu a promovat examenul de specialitate, va prezenta,  pe lângă documentele menționate anterior, fotocopie certificată conform cu originalul a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidențiat ( carnet de rezident cu toate stagiile completate și vizate la zi). Documentele vor fi depuse  în original sau pot fi transmise în format electronic, cu semnătură calificată sau avansată.

  1. Pentru medicii rezidenți, înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se efectuează în baza următoarelor documente:
  2. formularul de înscriere, completat și semnat, formular care poate fi descărcat aici CCMR. 2 – CERERE DE INSCRIERE SI ELIBERARE CERTIFICAT DE MEMBRU MEDIC REZIDENT
  3. documentul de identitate, în original sau în format electronic transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  4. diploma de absolvire a facultăţii sau adeverință de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licență dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii în copie legalizată sau prezentată în original ori transmisă în format electronic cu semnătura calificată sau avansată;
  5. carnet de medic rezident completat și vizat la zi, respectiv adeverința de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire în original sau în format electronic, transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  6. cazierul judiciar și certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, dacă este cazul, transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  7. certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  8. declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, în original sau în format electronic, transmisă prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată, declarație care poate fi descărcată aici.
  9. certificatului de căsătorie, dacă este cazul, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  10. alt document care atestă schimbarea numelui, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  11. dovada achitării taxei de înscriere.|[g) certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru; (text original în vigoare până la 1 noiembrie 2017) ]|

  La documentele emise de alte state, se va anexa o traducere legalizată în limba română, în original.

  1. Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se efectuează  în baza următoarelor documente:
  2. formularul de înscriere, completat și semnat, formular care poate fi descărcat aici CCMRF3 – CERERE DE INSCRIERE SI ELIBERARE CERTIFICAT DE MEMBRU MEDIC CU REZIDENTIAT FINALIZAT – CCMRF-3
  3. documentul de identitate, în original sau în format electronic transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  4. diploma de absolvire a facultăţii, în copie legalizată sau prezentată în original ori transmisă în format electronic cu semnătura calificată sau avansată;
  5. dovada finalizării pregătirii în rezidențiat, în original ori transmisă în format electronic cu semnătura calificată sau avansată;
  6. cazierul judiciar și certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, dacă este cazul, transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  7. certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  8. declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, în original sau în format electronic, transmisă prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată, declarație care poate fi descărcată aici.
  9. certificatului de căsătorie, dacă este cazul, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  10. alt document care atestă schimbarea numelui, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  11. dovada achitării taxei de înscriere.|[g) certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru; (text original în vigoare până la 1 noiembrie 2017) ]|

  La documentele emise de alte state, se va anexa o traducere legalizată în limba română, în original.

  Acest certificat de membru are o valabilitate de maxim 5 ani.

  1. Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile ulterioare anului 2005, înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se efectuează  în baza următoarelor documente:
  2. formularul de înscriere, completat și semnat, formular care poate fi descărcat aici CCMU2005 – CERERE DE INSCRIERE SI ELIBERARE CERTIFICAT MEMBRU PROMOTII ULTERIOARE AN 2005
  3. documentul de identitate, în original sau în format electronic transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  4. diploma de absolvire a facultăţii sau adeverința de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licență dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii în copie legalizată sau prezentată în original ori transmisă în format electronic cu semnătura calificată sau avansată;
  5. cazierul judiciar și certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, dacă este cazul, transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  6. certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională;
  7. declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, în original sau în format electronic, transmisă prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată, declarație care poate fi descărcată aici;
  8. certificatului de căsătorie, dacă este cazul, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  9. alt document care atestă schimbarea numelui, în original sau transmis prin poștă electronică de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondență electronică în relația cu organizația profesională, cu semnătură calificată sau avansată;
  10. dovada achitării taxei de înscriere.|[g) certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru; (text original în vigoare până la 1 noiembrie 2017) ]|

  La documentele emise de alte state, se va anexa o traducere legalizată în limba română, în original.

  1. Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile anterioare anului 2005 care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 64 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se efectuează în baza următoarelor documente:
  2. formular de înscriere completat şi semnat, formular care poate fi descărcat aici CCMA2005-CERERE-DE-INSCRIERE-SI-ELIBERARE-CERTIFICAT-MEMBRU-PROMOTII-ANTERIOARE-AN-2005
  3. documentul de identitate, în original, sau în format electronic transmis pe e-mail de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondenţă electronică în relaţia cu organizația profesională;
  4. diploma de absolvire, în copie legalizată sau prezentată în original ori înaintată în format electronic, certificată conform cu originalul cu semnătură calificată sau avansată;
  5. actele care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legislaţiei anterioare anului 2005 sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea dreptului de a exercita profesia, eliberat de către Ministerul Sănătăţii, în original, sau transmis în format electronic pe e-mail de autoritatea emitentă sau de medic cu semnătură calificată sau avansată;
  6. dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale, în original sau în format electronic transmis pe e-mail de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondenţă electronică în relaţia cu organizația profesională;
  7. cazierul judiciar şi certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, după caz, în original sau emis în format electronic transmis pe e-mail de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondenţă electronică în relaţia cuorganizația profesională;
  8. certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru, în original sau emis în format electronic transmis pe e-mail de la adresa de e-mail declarată de medic ca adresă de corespondenţă electronică în relaţia cu organizația profesională;
  9. declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau de nedemnitate prevăzute de lege, în original sau în format electronic transmis pe e-mail cu semnătură calificată sau avansată;
  10. certificatul de căsătorie, în original, sau în format electronic transmis pe e-mail cu semnătură calificată sau avansată;
  11. alt document care atestă schimbarea numelui, în original, sau în format electronic transmis pe e-mail cu semnătură calificată sau avansată;
  12. dovada de achitare a taxei de înscriere.

   

  La documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată în limba română, în original.

  1. 9. Certificatul de membru se eliberează numai după depunerea jurământului profesional.
  2. 10. Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în specialităţile şi calificările profesionale în care este avizat şi numai în intervalul de timp pentru care există viza colegiului teritorial al Colegiului Medicilor din România, interval care va fi de maximum 1 an.
  3. 11. În cazul în care certificatul de membru nu mai corespunde nivelului de pregătire şi titlului de calificare profesională, titularul va solicita eliberarea unui nou certificat de membru corespunzător calificării profesionale superioare dobândite.

  Noul certificat de membru al Colegiului Medicilor din România corespunzător nivelului de pregătire și titlului de calificare profesională deținut se eliberează în baza următoarelor documente:

  1. cererea de  eliberare a unui nou certificat de membru, al cărui model poate fi descărcat aici;
  2. copie de pe titlul/titlurile oficial(e) de calificare obținute sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia/acestora.

   

  12.În cazul modificării datelor personale (ca urmare a schimbării numelui titularului în urma căsătoriei, pe cale administrativă etc.), la cererea medicului, se va elibera un nou certificat de membru, pe baza documentelor justificative.

  Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România în cazul modificării datelor personale se eliberează în baza următoarelor documente:

  1. cererea de  eliberare a noului certificat de membru, al cărui model poate fi descărcat aici;
  2. copie de pe documentul de identitate;
  3. după caz, copie de pe certificatul de căsătorie, sentința de desfacerea căsătoriei sau actul administrativ prin care s-a schimbat numele titularului.
  4. În cazul în care medicul îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea și vizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România în vederea exercitării profesiei de medic se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională şi atestarea competenţei profesionale, conform legii.

  În vederea parcurgerii programului de readaptare profesională, medicul care a pierdut calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România se înscrie în colegiul teritorial în condiţiile legii, înainte de începerea stagiului, pentru a i se va elibera certificatul prevăzut la anexa nr. 4 din Decizia nr.16/2023.

  Activitatea în cadrul programului de reatestare profesională se va desfăşura în baza avizului prevăzut la anexa 4.1 din Decizia nr.16/2023.

  1. În caz de pierdere, furt sau deteriorare a unor componente ale certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează un duplicat al acestora, document care va cuprinde menţiunea «Duplicat».

  Modelul cererii de eliberarea  duplicatului poate fi descărcat aici.

  Cererea va fi însoțită de o copie de pe documentul de identitate declarație precum și, în cazul în care se solicită eliberarea unui duplicat datorită deteriorării unor componente ale certificatului de membru.