0265-217.431
secretariat@cmjm.ro
 1. În vederea exercitării profesiei de medic, medicii cetăţeni români şi medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, precum şi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c) şi e) din Legeanr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligaţia să se înscrie în organizația profesională, ca membri ai Colegiului Medicilor din România  la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau la colegiul teritorial în a cărui rază au domiciliul ori reşedinţa.

Înscrierea în Colegiul Medicilor din România  şi eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 385 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi au depus jurământul prevăzut la art. 384 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Medicii luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, dacă exercită activităţi medicale şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să anunţe şi acest colegiu.

 1. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se acordă, la cerere, persoanelor prevăzute de art. 376 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– deţin un titlu oficial de calificare în medicină, așa cum este definit la art. 377 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau de incompatibilitate prevăzute de lege la art. 388 și art.389;
– sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
– nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani.

Certificatul de membru este compus din pagina principală şi din avizul anual privind exercitarea profesiei de medic.

 1. Certificatul de membru se eliberează în conformitate cu Decizia nr. 16/2016 emisă de Colegiul Medicilor din România, cu modificările și completările ulterioare, decizie care poate fi consultată dând click aici.
 2. Pentru medicii care dețin titlul profesional la care face referire art. 386 alin. 1 și 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru se efectuează în baza următoarelor documente:

a) cererea de  înscriere  și eliberare a certificatului de membru, al cărui model poate fi descărcat aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
d) copie de pe titlul/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia;
e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;
f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
h) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, al cărui model poate fi descărcat aici;
i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.

În cazul în care medicul care deţine titlul profesional  este şi medic rezident într-o altă specialitate, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute anterior, și copia certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi.

În cazul în care medicul care deţine titlul profesional a finalizat pregătirea în rezidenţiat şi într-o altă specialitate, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele prevăzute anterior, și copia certificată conform cu originalul a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidenţiat.

 1. Pentru medicii rezidenți, înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se efectuează în baza următoarelor documente:

a) cererea de  înscriere  și eliberare a certificatului de membru, al cărui model poate fi descărcat aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
d) copia carnetului de medic rezident, completat și ștampilat la zi;
e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
f) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
g) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, al cărui model poate fi descărcat aici;
h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.

 1. Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se efectuează  în baza următoarelor documente:

a) cererea de  înscriere  și eliberare a certificatului de membru, al cărui model poate fi descărcat aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
d) dovada finalizării pregătirii în rezidențiat;
e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
f) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
g) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, al cărui model poate fi descărcat aici;
h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.

Acest certificat de membru are o valabilitate de maxim 5 ani.

 1. Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile ulterioare anului 2005, înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se efectuează  în baza următoarelor documente:

a) cererea de  înscriere  și eliberare a certificatului de membru, al cărui model poate fi descărcat aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
d) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
e) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, al cărui model poate fi descărcat aici;
g) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
h) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.

 1. Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile anterioare anului 2005 care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 64 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea și eliberarea certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se efectuează în baza următoarelor documente:

a) cererea de  înscriere  și eliberare a certificatului de membru, al cărui model poate fi descărcat aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
d) copie de pe actele care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legislaţiei anterioare anului 2005 sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia;
e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;
f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
h) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege, al cărui model poate fi descărcat aici;
i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.

În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut anterior  este şi medic rezident, acesta va depune, pe lângă documentele menționate, copia certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi.

În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut anterior a finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele menționate, copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidenţiat.

 1. Certificatul de membru se eliberează numai după depunerea jurământului profesional.
 2. Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în specialităţile şi calificările profesionale în care este avizat şi numai în intervalul de timp pentru care există viza colegiului teritorial al Colegiului Medicilor din România, interval care va fi de maximum 1 an.
 3. În cazul în care certificatul de membru nu mai corespunde nivelului de pregătire şi titlului de calificare profesională, titularul va solicita eliberarea unui nou certificat de membru corespunzător calificării profesionale superioare dobândite.

Noul certificat de membru al Colegiului Medicilor din România corespunzător nivelului de pregătire și titlului de calificare profesională deținut se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cererea de  eliberare a unui nou certificat de membru, al cărui model poate fi descărcat aici;
b) copie de pe titlul/titlurile oficial(e) de calificare obținute sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia/acestora;
c) copia dovezii de achitare a taxei de eliberare a noului certificat de membru, corespunzător nivelului de pregătire și titlului de calificare profesională

 1. În cazul modificării datelor personale (ca urmare a schimbării numelui titularului în urma căsătoriei, pe cale administrativă etc.), la cererea medicului, se va elibera un nou certificat de membru, pe baza documentelor justificative.

Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România în cazul modificării datelor personale se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cererea de  eliberare a noului certificat de membru, al cărui model poate fi descărcat aici;
b) copie de pe documentul de identitate;
c) după caz, copie de pe certificatul de căsătorie, sentința de desfacerea căsătoriei sau actul administrativ prin care s-a schimbat numele titularului;
d) copia dovezii de achitare a taxei de eliberare a noului certificat de membru, corespunzător modificării datelor personale

 1. În cazul în care medicul îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea și vizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România în vederea exercitării profesiei de medic se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională şi atestarea competenţei profesionale, conform legii.
 2. În caz de pierdere, furt sau deteriorare a unor componente ale certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează un duplicat al acestora, document care va cuprinde menţiunea «Duplicat».

Modelul cererii de eliberarea  duplicatului poate fi descărcat aici.

Cererea va fi însoțită de o copie de pe documentul de identitate declarație precum și, în cazul în care se solicită eliberarea unui duplicat datorită deteriorării unor componente ale certificatului de membru.