0265-217.431
secretariat@cmjm.ro
  1. Adunarea Generală

Adunarea generală este formată din medicii membri ai Colegiului Medicilor din România, aflaţi în evidenţa Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş.

Adunarea generală a Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş are următoarele atribuţii:

a) alege membrii consiliului, comisia de cenzori şi membrii comisiei de disciplină, conform regulamentului electoral aprobat de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România;
b) alege reprezentanţii în Adunarea generală naţională conform regulamentului electoral aprobat de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România;
c) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) aprobă execuţia bugetară;
e) descarcă de gestiune consiliul;
f) analizează raportul de activitate al consiliului;
g) stabileşte indemnizaţia de şedinţă a membrilor comisiei de disciplină și a membrilor comisiilor de lucru.

Adunarea generală se întruneşte în primul trimestru al anului în şedinţă ordinară şi, în mod excepţional, în şedinţe extraordinare.

Şedinţele pot fi convocat de:

a) consiliu;
b) preşedintele Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş;
c) biroul consiliului;
d) o treime din numărul membrilor Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş.

Convocarea adunării generale  se face prin afișarea convocatorului la sediu și pe site-ul Colegiului Medicilor din Județul Mureș, cu  30 de zile înainte şedinţei ordinare sau cu 10  zile înainte de şedinţele extraordinare.

Adunarea generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.

Dacă la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de două treimi, după 10 zile se organizează o nouă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Hotărârile Adunării Generale  care vizează aspecte organizatorice se afișează la sediul Colegiului Medicilor din Județul Mureș și pe site-ul organizației profesionale.

Şedinţele adunării generale sunt conduse de președintele Colegiului Medicilor din Județul Mureș  iar dezbaterile din şedinţă, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare membru  se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de consilierul juridic și semnat de preşedinte și secretar.

Procesul-verbal, împreună cu documentele care au fost dezbătute în ședință, se arhivează  în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic utilizat la nivelul Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

  1. Consiliul Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş

Consiliul Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş este format din 21 de membrii titulari şi 9 membrii supleanţi, aleşi de Adunarea generală, conform regulamentului electoral aprobat de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.

Mandatul membrilor consiliului este de 4 ani.

Membrii consiliului își exercită mandatul de la data constituirii  până la atribuirea mandatelor noilor membri aleși de către comisia electorală sau până la data survenirii unei  situații de încetare a calității de membru în acest organ de conducere.

Principalele atribuţii ale Consiliului Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş  sunt următoarele:

a) conduce activitatea Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş între şedinţele adunării generale;
b) aleg individual şi pe funcţii membrii biroului consiliului;
c) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare;
d) aprobă indemnizaţiile lunare ale membrilor biroului consiliului;
e) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale;
f) aplică şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor naţionale ale Colegiului Medicilor din România;
g) alege dintre membrii săi comisiile de lucru;
h) apără şi reprezintă interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi publice;
i) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Colegiului Medicilor Mureş, elaborat de Biroul Consiliului.

Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare odată la două luni sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea:

a) preşedintelui;
b) a cel puţin 3 membri ai biroului consiliului;
c) unei treimi din numărul membrilor consiliului.

Convocarea membrilor consiliului se face prin poștă electronică, cu cel puțin 7 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare.

Şedinţele consiliului se desfăşoară legal în prezenţa a minim două treimi din numărul membrilor în funcţie.

Şedinţele consiliului sunt conduse de președintele Colegiului Medicilor din Județul Mureș  iar dezbaterile din şedinţele consiliului se consemnează într-un proces verbal, redactat de consilierul juridic și semnat de preşedinte și secretar.

Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se arhivează, în conformitate cu nomenclatorul arhivistic utilizat la nivelul Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul Colegiului Medicilor din Județul Mureș adoptă decizii, cu votul majorităţii simple a   membrilor prezenţi.

Deciziile adoptate de Consiliu care vizează aspecte organizatorice se afișează la sediul Colegiului Medicilor din Județul Mureș și pe site-ul organizației profesionale.

Membrii Consiliului Colegiului Medicilor din Județul Mureș în mandatul 2016-2020 sunt:

1. Prof. Univ. Dr. Horațiu SUCIU
2. Dr. Vasile BUD
3. Prof. Univ. Dr. Leoanrd AZAMFIREI
4. Prof. Univ. Dr. Oana MĂRGINEAN
5. Șef lucr. Dr. Horațiu MOLDOVAN
6. Conf. Univ. Dr. Călin MOLNAR
7. Prof. Univ. Dr. Simona-Maria BĂȚAGĂ
8. Conf. Univ. Dr. Cristian Marius BOERIU
9. Șef lucr. Dr. Horațiu-Valeriu POPOVICIU
10. Dr. Russu Octav Marius RUSSU
11. Conf. Univ. Dr. Ligia Ariana BANCU
12. Dr. Lucian BĂILĂ
13. Șef lucr. Dr. Varlam-Claudiu MOLNAR
14. Dr. Radu CĂPÎLNĂ
15. Conf. Univ. Dr. Radu Mircea NEAGOE
16. Conf.Univ. Dr. SZEDERJESI Janos
17. Prof. Univ. Ileana Anca SIN
18. Conf. Univ. Manuela Camelia CUCEREA
19. Dr. Camelia FLOREA
20. Prof. Dr. Rodica TOGĂNEL
21. Dr. Lenuța FLOREA

  1. Biroul Consiliului

Biroul Colegiului Medicilor din Județul Mureș este format din președinte,  trei vicepreședinți și un secretar.

Membrii biroului sunt aleși în mod individual de consiliu, pe funcții, dintre membrii săi, în termen de maxim 5 zile de la data alegerii consiliului.

Mandatul membrilor biroului   este de 4 ani.

Membrii biroului  își exercită mandatul de la data constituirii  până la atribuirea mandatelor noilor membri  aleși individual și pe funcții de membri Consiliului   sau până la data survenirii vreunei situații de încetare a calității de membru în acest organ de conducere.

Biroul  consiliului are, în principal, următoarele atribuţii:

a) asigură activitatea colegiului între şedinţele consiliului;
b) aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului;
c) execută hotărârile adunării generale şi ale consiliului;
d) elaborează şi supune spre avizare consiliului proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
e) execută deciziile organelor naţionale de conducere şi răspunde de ducerea lor la îndeplinire;
f) informează consiliul cu privire la deciziile emise şi activitatea desfăşurată între şedinţele consiliului.

Biroul  se întruneşte în şedinţe ordinare, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie,  în ședințe extraordinare,  la convocarea  preşedintelui sau a cel puţin 2 dintre membrii săi.

Convocarea membrilor biroului  se face prin poșta electronica  cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.

Şedinţele biroului   se desfăşoară legal în prezenţa a minim 3 membrii în funcţie.

Şedinţele sunt conduse de președintele Colegiului Medicilor din Județul Mureș  iar dezbaterile din şedinţe se consemnează într-un proces verbal, întocmit de consilierul juridic și semnat de președinte și secretar.

Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se arhivează, în conformitate cu nomenclatorul arhivistic utilizat la nivelul Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin biroul adoptă decizii, cu votul majorităţii simple  a  membrilor prezenţi.

Deciziile adoptate de Birou prin care se soluționează cereri individuale ale membrilor  se comunică  membrilor organizației profesionale.

Deciziile adoptate de Birou prin care se soluționează plângerile/sesizările pacienților se comunică persoanelor interesate precum și comisiei de jurisdicție profesională, în vederea înregistrării și constituirii dosarului disciplinar.

Celelalte deciziile adoptate de Birou în baza atribuțiilor conferite de lege, se comunică tuturor persoanelor fizice sau juridice interesate cât și, spre informare, consiliului colegiului. 

Membrii Biroului  Consiliului Colegiului Medicilor din Județul Mureș în mandatul 2016-2020 sunt: 

1. Univ. Dr. Horațiu SUCIU
2. Dr. Vasile BUD
3. Prof. Univ. Dr. Leoanrd AZAMFIREI
4. Prof. Univ. Dr. Oana MĂRGINEAN
5. Șef lucr. Dr. Horațiu MOLDOVAN 

  1. Președintele Colegiului Medicilor din Județul Mureș

Preşedintele Biroului Consiliului  este preşedintele Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş.

Principalele atribuţii ale  preşedintelui Biroului Consiliului Colegiului Medicilor Mureş:

a) reprezintă Colegiul Medicilor din Judeţul Mureş în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice;
b) încheie contracte şi convenţii în numele Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş  cu aprobarea Biroului consiliului;
c) convoacă şi conduce şedinţele Adunării generale, Consiliului Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş și ale biroului;
d) duce la îndeplinire deciziile Biroului, deciziile Consiliului și hotărârile adunării generale precum și deciziile organelor de conducere de la nivel național, date în sarcina sa  şi rezolvă problemele şi lucrările curente;
e) angajează personalul de specialitate şi administrativ, cu aprobarea Biroului Consiliului;
f) îndeplineşte orice altă sarcină stabilită de către Consiliul Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş ori de către Birou;
g) propune domeniile de interes pentru înființarea comisiilor de lucru ale consiliului;
h) este îndreptățit să primească, în formă scrisă, și să conteste toate deciziile adoptate de comisia de disciplină împotriva membrilor Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

În exercitarea atribuțiilor conferite prin actele normative în vigoare, Statutul Colegiului Medicilor din România și prezentul regulament, pe perioada mandatului, președintele emite ordine.

Actele  președintelui  Colegiului Medicilor din Județul Mureș se emit numai pe baza și în executarea actelor normative care stabilesc  asemenea obligații în sarcina conducătorilor entităților juridice și se limitează exclusiv la cadrul stabilit în aceste act normative,  pe baza și în executarea cărora au fost emise. În preambulul actelor emise de președintele Colegiului Medicilor din Județul Mureș se indică expres actul normativ pe care se întemeiază și în baza căruia au fost emise.