0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pentru membri organizației profesionale.

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Colegiul Medicilor din Județul Mureș prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor Colegiului Medicilor din România în temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România, deciziile Colegiului Medicilor din România precum și în baza altor acte normative incidente.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul dobândirii calității de membru al Colegiului Medicilor din România (CMR), eliberării certificatului de membru al CMR, atribuirii codului unic de identificare (CUIM) și înregistrării în evidențele Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

De asemenea, datele cu caracter personal se prelucrează  în scopul avizării anuale a certificatului de membru, eliberării unui nou certificat de membru al CMR în concordanță cu titlurile oficiale de calificare în medicină sau alte titluri dobândite, eliberării certificatului profesional curent, întocmirii notei de transfer, soluționării cererilor membrilor, evaluarea profesională periodică a acestora, întocmirea listelor de participare a membrilor la evenimentele organizate de Colegiul Medicilor din Județul Mureș, întocmirea fișei de cotizație aferentă calității de membru CMR.

Datele cu caracter personal se prelucrează și pentru soluționarea reclamațiilor ori a plângerilor disciplinare, pentru soluționarea cazurilor de suspendarea calității de membru al CMR în caz de neplată a cotizației sau în situația neîndeplinirii numărului de credite CMR, pentru soluționarea cererilor de revocare a deciziilor de suspendare, întocmirea evidenței sancțiunilor disciplinare aplicate membrilor CMR, aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș sau radierea sancțiunilor disciplinare.

În același timp, datele cu caracter personal se prelucrează pentru organizarea alegerilor membrilor organelor de conducere, pentru avizarea formelor de exercitare a profesiei de medic precum și în celelalte situații reglementate de actele normative în vigoare.

Colegiul Medicilor din Județul Mureș colectează următoarele date de la membrii organizației profesionaledate de identificare (nume, inițiala tatălui, nume anterior,  prenume, domiciliu, adresă de corespondență), data și locul nașterii, nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon), CNP-ul, CUIM, datele menționate în titlurile oficiale de calificare în profesia de medic sau, după caz, în documente care atestă recunoașterea acestora ori în alte titluri în domeniul medicinei umane, datele menționate în atestatele de studii complementare, loc de muncă/locuri de muncă, datele menționate în cazierul judiciar, certificatul medical ori în asigurarea de răspundere profesională.

Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic sau în scris, ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea/comunicarea datelor este necesară pentru îndeplinirea  atribuțiilor conferite Colegiului Medicilor din Județul Mureș prin actele normative în vigoare incidente ori pentru îndeplinirea unei atribuții care servește interesului public.

Drepturile garantate și modul de exercitare:

  • dreptul de acces, membrii Colegiului Medicilor din Județul Mureș au dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care îi privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul membrilor Colegiului Medicilor din Județul Mureș de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • dreptul la opoziţie vizează dreptul membrilor Colegiului Medicilor din Județul Mureș de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.
  • dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
  • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) vizează dreptul foștilor membri de a solicita ştergerea  datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate și nu mai există nici un alt temei juridic pentru prelucrare.