0265-217.431
secretariat@cmjm.ro
 1. În evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș (CMJM) se află medicii membri ai Colegiului Medicilor din România (CMR) care îşi exercită profesia pe raza administrativ-teritorială a judeţului Mureş ori cei care  au domiciliul sau reședința în județul Mureș.
 1. În calitate de membri ai Colegiului Medicilor din România, medicii aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau naţionale ale Colegiului Medicilor din România;

b) să se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş  şi să primească informaţiile solicitate;

c) să participe la orice acţiune a Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş şi să fie informaţi în timp util despre aceasta;

d) să folosească, împreună cu membrii lor de familie, toate dotările sociale, profesionale, culturale şi sportive ale Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş;

e) să poarte însemnele Colegiului Medicilor din România;

f) să conteste sancţiunile primite;

g) să solicite ajutoare materiale pentru situaţii deosebite, atât personal, cât şi prin membrii lor de familie.

h) să beneficieze, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, începând cu 1 ianuarie 2008, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate, atât medicii în activitate sau pensionari, cât şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora;

i) să solicite acordarea unor ajutoare financiare ori de altă natură, în condiţiile stabilite de Decizia nr.6/2013 emisă de Colegiul Medicilor din România pentru aprobarea procedurilor şi condiţiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite. Această decizie poate fi consultată dând click aici.

 1. În calitate de membri ai Colegiului Medicilor din România, medicii aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș au următoarele obligații :

a) să facă dovada cunoaşterii normelor de deontologie profesională şi a celor care reglementează organizarea şi funcţionarea corpului profesional; modalitatea de testare a cunoştinţelor de deontologie şi a legislaţiei profesionale se stabileşte de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România;

b) să respecte dispoziţiile Statutului Colegiului Medicilor din România, ale Codului de deontologie medicală, hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din România şi regulamentele profesiei;

c) să rezolve sarcinile ce le-au fost încredinţate în calitate de membru sau de reprezentant al corpului profesional;

d) să participe la manifestările iniţiate de organele de conducere, la activităţile profesionale sau de pregătire profesională iniţiate ori organizate de către organele de conducere naţionale sau locale;

e) să participe la şedinţele ori adunările la care au fost convocaţi;

f) să execute cu bună-credinţă sarcinile ce decurg din hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din România şi ale Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş;

g) să se abţină de la deliberările organelor de conducere în care sunt aleşi, în cazul în care, în îndeplinirea unor atribuţii ale acestor organe, au un interes propriu;

h) să păstreze secretul profesional;

i) să păstreze confidenţialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele de conducere;

j) să respecte normele, principiile şi îndatoririle deontologiei medicale;

k) să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România;

l) să achite, în termenul stabilit, cotizaţia datorată în calitate de membru al Colegiului Medicilor din România. Cotizația datorată organizației profesionale este stabilită prin Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, decizie care poate fi consultată dând click aici.

m) să rezolve litigiile cu alţi membri, în primul rând prin mediere de către comisiile organizate în acest scop în cadrul Colegiului Medicilor din Judeţul  Mureş;

n) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romînia şi în cadrul Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş;

o) să aducă la cunoștința Colegiului Medicilor din Județul Mureș orice situație de incompatibilitate care survine pe parcursul exercitării profesiei, în termen de 10 zile de la data apariției acesteia;

p) să aducă la cunoștința Colegiului Medicilor din Județul Mureș modificarea datelor de identificare personală sau profesională ori cele cu privire la schimbarea domiciliului ori a reședinței, în termen de 15 zile de la data intervenirii acestor modificări.

 1. Obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor din România, ce decurg din calitatea lor specială de medici, sunt:

a) să respecte şi să aplice, în orice împrejurare, normele de deontologie medicală;

b) să nu aducă prejudicii reputaţiei corpului medical sau altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor din România;

c) să acorde, cu promptitudine şi necondiţionat, îngrijirile medicale de urgenţă, ca o îndatorire fundamentală profesională şi civică;

d) să acţioneze, pe toată durata exercitării profesiei, în vederea creşterii gradului de pregătire profesională;

e) să aplice parafa, cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul, pe toate actele medicale pe care le semnează;

f) să respecte drepturile pacienţilor.

 1. În calitate de membri ai Colegiului Medicilor din România, medicii aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din România.

  Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile.

  Ancheta disciplinară se desfăşoară prin intermediul comisiei de jurisdicţie profesională  şi respectiv prin intermediul comisiei de disciplină, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutului Colegiului Medicilor din România şi al  Regulamentului organizării şi desfăşurării activităţii comisiei de disciplină, aprobat prin Decizia nr.60/2005 emisă de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România. Această decizie poate fi consultată la secțiunea Comisia de Disciplină.

 1. Transferul membrilor Colegiului Medicilor din România, aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

  Medicii aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș se pot transfera către alte colegii, în conformitate cu prevederile legale și procedura de transfer adoptată de Colegiul Medicilor din România, prin Decizia nr.2/2020, care poate fi consultată dând click aici.

  Modelul cererii de transfer poate fi descărcat aici.

 1. Suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România

Membrii Colegiului Medicilor din România care doresc să întrerupă pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată.

Cererea de suspendare, al cărui model poate fi descărcat aici, se va depune anterior perioadei de suspendare solicitată.

Cererea de suspendare se soluționează  de Biroul Colegiului Medicilor din Județul Mureș iar decizia emisă se comunică medicului, Colegiului Medicilor din România, Ministerului Sănătăţii, Direcţiei de Sănătate Publică Mureș, Casei de Asigurări de Sănătate Mureș și unităţii cu care medicul are raporturi de muncă sau colaborare.

Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România se suspendă prin decizia Comisiei de Disciplină,  în caz de neplată a cotizației datorate Colegiului Medicilor din România pe o perioadă de 6 luni,  până la plata cotizaţiei datorate şi a penalităţilor aferente precum și în cazul în care medicul nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educaţie medicală continuă, stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România

Decizia comisiei de disciplină se comunică medicului, Colegiului Medicilor din România, Ministerului Sănătăţii, Direcţiei de Sănătate Publică Mureș, Casei de Asigurări de Sănătate Mureș și unităţii cu care medicul are raporturi de muncă sau colaborare.

Pe durata suspendării calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România se suspendă drepturile şi obligaţiile aferente acestei calități, care decurg din prevederile legale în vigoare, inclusiv plata cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România.

 1. Medicul fără activitate medicală

Membrii Colegiului Medicilor din România aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș care nu desfășoară activitate medicală, pot solicita, pe această perioadă, înregistrarea în evidențele organizației profesionale ca medic fără activitate medicală.

Cererea de înregistrare ca medic fără activitate medicală,   al cărui model poate fi descărcat aici, se va depune în termen de maxim 15 zile de la data survenirii  acestei situații.

Medicul fără activitate medicală achită o cotizație în valoare de 5 lei lunar.

 1. Reînscrierea în Colegiul Medicilor din România

Reînscrierea în cadrul Colegiului Medicilor din România se face în condiţiile legii.

Cererea de reînscriere,  al cărui model poate fi descărcat aici, se va depune cu 30 de zile anterioare reînscrierii.

 1. Încetarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România

Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România încetează la cererea titularului, prin renunțarea scrisă la această calitate.

Modelul cererii de renunțare la calitatea de membru poate fi descărcat aici.

Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România încetează de drept prin deces, în cazul întreruperii activității medicale o durată mai mare de 5 ani ori ca urmare a retragerii acestei calități, cu titlu de sancțiune disciplinară, pronunțată prin decizia Comisiei de disciplină.

Retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România operează de drept pe durata stabilită de instanţele judecătoreşti prin hotărâre definitivă cu privire la interzicerea exercitării profesiei.

Încetarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România se constată prin decizia  Biroului  Colegiului Medicilor din Județul Mureș, care este executorie şi va fi înscrisă, în mod corespunzător, în Registrul unic al medicilor.

 1. Reluarea activităţii profesionale după o întrerupere a exercitării profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani se face numai după reatestarea competenţei profesionale a medicului, în condiţiile şi conform metodologiei stabilită prin Decizia nr. 15/2007 emisă de Colegiul Medicilor din România.

Modelul cererii de reînscriere în Colegiul Medicilor din România de către medicii care doresc reluarea activității profesionale după o întrerupere a exercitării profesiei o perioadă mai mare de 5 ani  poate fi descărcat aici.

 1. Membrii Colegiului Medicilor din România aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș sunt înscrişi în Registrul unic al medicilor din România.

Potrivit Deciziei nr. 13/2018 emisă de Colegiul Medicilor din România, care poate fi consultată aici,

Colegiul Medicilor din România publică pe pagina de internet următoarele informaţii cu privire la medicii care deţin sau au deţinut calitatea de membru al C.M.R.:

a) numele şi prenumele medicului;

b) colegiul teritorial al cărui membru este în prezent medicul sau ultimul colegiu teritorial în care a fost înscris;

c) statusul medicului, conform Statutului Colegiului Medicilor din România;

d) specialităţile deţinute, cu menţionarea dreptului de practică pentru fiecare dintre ele, conform avizului anual;

e) atestatele de studii complementare deţinute, conform certificatului de membru;

f) dacă există, restrângeri ale dreptului de a profesa sau situaţii de întrerupere a activităţii profesionale;

g) locurile de muncă, dacă există acordul expres al medicului pentru a fi publicate.

Statusul membrilor Colegiului Medicilor din România poate fi:

a) activ – status acordat medicului membru al C.M.R. care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei;

b) inactiv – status acordat medicului membru al C.M.R. care nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei;

c) fost membru – medicul care a deţinut în trecut calitatea de membru al C.M.R.