0265-217.431
secretariat@cmjm.ro
 1. Colegiul Medicilor din Judeţul Mureş (CMJM) este un organism profesional, de drept public înfiinţat prin lege.
   
  Colegiul Medicilor din Judeţul Mureş are o structură medicală formată din organele de conducere şi o structură contractuală, formată din personalul angajat cu contract individual de muncă,  permanent sau temporar, precum și din alți colaboratori sau prestatori de diverse servicii.
   
  Colegiul Medicilor  din Judeţul Mureş reprezintă interesele profesiei de medic şi acţionează prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia şi pentru ridicarea prestigiului ei în cadrul vieţii sociale, pe raza judeţului Mureş.
 1. Colegiul Medicilor din Judeţul Mureş exercită atribuţiile stabilite prin lege, Statutul Colegiului Medicilor din România şi prin alte acte normative incidente şi, în acest sens, în domeniul său de competenţă:
   
  a) eliberează certificatul de membru medicilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru exercitarea profesiunii. Eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se efectuează în conformitate și cu respectarea prevederilor Deciziei Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016, cu modificările și completările ulterioare. Această decizie poate fi consultată la secțiunea avizări.
   
  b) eliberează și aplică viza anuală pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
   
  c) ține evidența membrilor;
   
  c) atestă competenţa profesională a medicilor care şi-au întrerupt activitatea profesională ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, în vederea reluării activităţii medicale, cu respectarea prevederilor inserate în Decizia nr. 15/2007 prin care s-a aprobat procedura de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, decizie care poate fi consultată dând click aici.

  d) organizează programul de readaptare profesională, inclusiv evaluarea finală şi reatestarea certificativă pentru medicii care şi-au întrerupt activitatea profesională ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani;

  e) calculează, evaluează şi verifică  respectarea, de către membrii săi, a  obligaţiilor impuse de art.422 din Legea nr.95/2006 şi respectiv de art. 6 din Decizia nr. 12/2018  emisă de Colegiul Medicilor din România ( decizie care poate fi consultată la secțiunea EMC)  în următoarele situaţii:

  1. la avizarea anuală a certificatului de membru;
  2. cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
  3. după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii;
  4. la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;
  5. la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
  6. ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.

f) constată suspendarea din exerciţiul profesiunii până la realizarea numărului de credite a medicilor care nu au realizat, pe parcursul a 5 ani,  numărul minim de credite de educaţie medicală continuă, stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

g) eliberează, la cererea membrilor înscriși, certificatul profesional curent;

h) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de medic pe raza judeţului Mureş, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;

i) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale medicului, precum şi dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului medical;

j) întocmeşte şi actualizează permanent registrul medicilor aflaţi în evidenţă;

k) asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;

l) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a medicilor şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical;

m) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;

n) comunică Colegiului Medicilor din România, în cel mai scurt timp posibil, toate datele și informațiile deținute necesare pentru realizarea schimbului de informații prin mecanismul de alertă;

o) sprijină instituţiile şi acţiunile de prevedere şi asistenţă medico-socială pentru medici şi familiile lor;

p) avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private, indiferent de forma lor juridică, şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare din judeţul Mureş;

r) supraveghează modul de exercitare a profesiei de către medici;

s) soluţionează reclamaţiile formulate împotriva medicilor înscrişi;

ș) organizează cursuri de însuşire a prevederilor Codului de deontologie medicală şi altor acte normative care reglementează profesia de medic;

ț) analizează cazurile de exercitare ilegală a profesiei de medic şi le sesizează organelor competente.

 1. Colegiul Medicilor din Judeţul Mureş colaborează în domeniul său de competenţă cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la:a) formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a medicilor;b) stabilirea şi creşterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului medical în unităţile sanitare;c) elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional şi tematica de concurs;d) iniţierea şi promovarea de forme de educaţie medicală continuă în vederea ridicării gradului de competenţă profesională a membrilor săi;e) elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică medicală independentă, pe care le supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii Publice;

  f) promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfăşurării unei concurenţe loiale bazate exclusiv pe criteriile competenţei profesionale;

  g) reprezentarea medicilor cu practică independentă care desfăşoară activităţi medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

  h) consultările privind normele de acordare a asistenţei medicale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

 1. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Colegiul Medicilor din Judeţul Mureş are dreptul să formuleze acţiune în justiţie în nume propriu.

Decizia privind promovarea acţiunii aparţine Biroului Consiliului Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş.