0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) pentru membri organizației profesionale

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Scopurile și baza legală a prelucrării

Colegiul Medicilor din Județul Mureș prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor Colegiului Medicilor din România în conformitate cu prevederile GDPR,  în calitate de operator, în temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România, deciziile Colegiului Medicilor din România precum și în baza altor acte normative incidente.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul dobândirii calității de membru al Colegiului Medicilor din România (CMR), eliberării certificatului de membru al CMR, atribuirii codului unic de identificare (CUIM) și înregistrării în evidențele Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

De asemenea, datele cu caracter personal se prelucrează  în scopul avizării anuale a certificatului de membru, eliberării unui nou certificat de membru al CMR în concordanță cu titlurile oficiale de calificare în medicină sau alte titluri dobândite, eliberării certificatului profesional curent, întocmirii notei de transfer, soluționării cererilor membrilor, evaluarea profesională periodică a acestora, întocmirea listelor de participare a membrilor la evenimentele organizate de Colegiul Medicilor din Județul Mureș, întocmirea fișei de cotizație aferentă calității de membru CMR.

Datele cu caracter personal se prelucrează și pentru soluționarea reclamațiilor ori a plângerilor disciplinare, pentru soluționarea cererilor de suspendarea, a cazurilor de suspendarea calității de membru al CMR în caz de neplată a cotizației sau în situația neîndeplinirii numărului de credite CMR, pentru soluționarea cererilor de revocare a deciziilor de suspendare, întocmirea evidenței sancțiunilor disciplinare aplicate membrilor CMR, aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș sau radierea sancțiunilor disciplinare.

În același timp, datele cu caracter personal se prelucrează pentru organizarea alegerilor membrilor organelor de conducere, pentru avizarea formelor de exercitare a profesiei de medic precum și în celelalte situații reglementate de actele normative în vigoare.

Tipuri de date cu caracter personal colectate și prelucrate

Colegiul Medicilor din Județul Mureș colectează și prelucrează datele personale comunicate direct de membrii organizației profesionale, care sunt necesare îndeplinirii scopurilor menționate anterior.

Aceste date pot fi: datele de identificare (nume, inițiala tatălui, nume anterior,  prenume, adresă de domiciliu/reședință, adresă de corespondență), data și locul nașterii, CNP, datele de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon), seria și numărul actului de identitate, CUIM-ul, date menționate în titlurile oficiale de calificare în profesia de medic sau, după caz, în documente care atestă recunoașterea acestora ori în alte titluri în domeniul medicinei umane, datele menționate în atestatele de studii complementare, loc de muncă/locuri de muncă și precum și datele menționate în asigurarea de răspundere profesională.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date, Colegiul Medicilor din Județul Mureș va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 lit. a din GDPR.

Categoriile de date cu caracter personal solectate sunt supuse prelucrărilor în format electronic sau în scris, la nivelul departamentelor/compartimentelor aflate în cadrul Colegiului Medicilor din Județul Mureș. 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul: Colegiului Medicilor din România, Ministerului Sănătății, Direcției de Sănătate Publică Mureș, Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, unității/unităților sanitare angajatoare, comisiilor de lucru, comisiilor de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Județul Mureș, instanței de judecată.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți se face cu respectarea prevederilor legale, pentru categoriile de destinatari menționați anterior.

În celelalte cazuri, dezvăluirea datelor cu caracter personal se face cu consimțământul dvs.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal sunt stocate pe menționată  în Nomenclatorul arhivistic, perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor legale ale Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

Drepturile garantate și modul de exercitare:

  • dreptul de acces – aveți dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră cu privire la împrejurarea că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care îi privesc şi, în caz afirmativ, au dreptul de acces la datele respective şi la informaţii privind scopul și modul în care sunt prelucrate datele respective
  • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, care este utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • dreptul la opoziţie – aveți dreptul  de a vă opune prelucrării datelor personale în condițiile Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
  • dreptul la rectificare  – aveți dreptul  de a solicita rectificarea/corectarea, fără întârzieri nejustificate, datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
  • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) aveți dreptul  de a solicita ştergerea  datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele colectate nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate și nu mai există nici un alt temei juridic pentru prelucrare.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din cadrul Colegiului Medicilor din Județul Mureș la adresa de e-mail secretariat@cmjm.ro sau în scris, la sediul organizației profesionale.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.  Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. 

Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR ) pentru terți persoanele fizice

Scopurile și baza legală a prelucrării

Colegiul Medicilor din Județul Mureș prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor Colegiului Medicilor din România în conformitate cu prevederile GDPR,  în calitate de operator, prin intermediul departamentului/compartimentelor/comisiilor de lucru sau de specialitate, în scopul soluționării cererilor, petițiilor, reclamațiilor ori sesizărilor formulate în temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România, deciziilor Colegiului Medicilor din România precum și în baza altor acte normative incidente.

Tipuri de date cu caracter personal colectate și prelucrate

Colegiul Medicilor din Județul Mureș colectează și prelucrează datele personale comunicate direct de dvs., care sunt necesare îndeplinirii scopului menționate anterior.

Aceste date pot fi: datele de identificare (nume, prenume, adresă de domiciliu/reședință, adresă de corespondență, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date, Colegiul Medicilor din Județul Mureș va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 lit. a din GDPR.

Categoriile de date cu caracter personal colectate sunt supuse prelucrărilor în format electronic sau în scris, la nivelul departamentelor/compartimentelor aflate în cadrul Colegiului Medicilor din Județul Mureș. 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt comunicate următorilor destinatari: Biroului Colegiului Medicilor din Județul Mureș, comisiilor de lucru și/sau comisiilor de specialitate, medicilor vizați în plângerea disciplinară formulată, și atunci când se solicită, organelor de urmărire penală sau instanței de judecată.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale, pentru categoriile de destinatari menționați anterior.

În  alte cazuri excepționale, dezvăluirea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal sunt stocate pe menționată  în Nomenclatorul arhivistic, perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor legale ale Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

Drepturile garantate și modul de exercitare:

  • dreptul de acces – aveți dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră cu privire la împrejurarea că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective şi la informaţii privind scopul și modul în care sunt prelucrate datele respective.
  • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, care este utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi  dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • dreptul la opoziţie – aveți dreptul  de a vă opune prelucrării datelor personale în condițiile Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
  • dreptul la rectificare  – aveți dreptul  de a solicita rectificarea/corectarea, fără întârzieri nejustificate, datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
  • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) aveți dreptul  de a solicita ştergerea  datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele colectate nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost colectate sau prelucrate și nu mai există nici un alt temei juridic pentru prelucrare.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din cadrul Colegiului Medicilor din Județul Mureș la adresa de e-mail secretariat@cmjm.ro sau în scris, la sediul organizației profesionale.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.  Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.