0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Legea nr. 95/2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății, actualizată

Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

Ordin nr. 261/2018  privind aprobarea Etapelor implementării Programului naţional de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului în cadrul unităţilor sanitare din ambulatoriu

Ordin nr. 606/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

Ordin nr. 353/2019 privind aprobarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu

Ordin nr.358/2019 privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu

Ordin nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii unităţilor sanitare din ambulatoriu în procesul de acreditare

OG nr.124/1998 republicată, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Ordin nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

Ordin nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, actualizat

Ordin nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, actualizat

Ordin nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, actualizat

Legea nr. 111/1996 republicată privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, actualizată

Ordin nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor în protecţie radiologică, actualizat

Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă

Legea nr. 321/2007 privind  organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă

Ordin nr. 527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale

Ordin nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Ordin nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Ordin nr. 482/2007  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI ”Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Ordin nr. 1059/2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor

HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

ORDIN 15/2018 emis de Ministerul Sanatatii pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizat la 27.10.2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

LEGE nr.152/2020 privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

158-2005 actualizata

LEGE nr.205/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 158/2005 actualiata la 23.10.2020 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

ORDIN nr. 318/2020 emis de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatatepentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare din ambulatoriu ORDIN nr.321/2020 de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu

ORDIN nr.1092/745/2020 emis de Miniserul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

ORDIN 1416/2020 emis de Ministerul Sanatatii privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ORDIN nr. 298/2020 emis de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatatepentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului